DÖK

A PANNONHALMI BENCÉS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYZATA, 2020

 

Tartalom:

 

Cím:                                                                                         Oldal:

     I.         Preambulum………………………………………………..3

  II.         A Diákönkormányzat céljai és feladatai…………………...4

X 1.§-3.§

  1. A Diákönkormányzat jogai………………………………...4

X 4.§-7.§

  1. A Diákönkormányzat Vezetősége……………………….....6

X 8.§

  V.         A Diákönkormányzat Képviselőháza……………………....8

X 9.§

  1. A Diákönkormányzat Bizottsági Tanácsa……………….....9

X 10.§

  1. A Diákönkormányzat választásai…………………………..9

X 11.§

  1. A Diákönkormányzat Alapszabályzatának módosítása…...10

X 12.§

  1. A Diákönkormányzat pénzügyei……………….………….11

X 13.§

  X.         A Diákönkormányzatot Segítő Személy……………….......11

X 14.§

  1. A Nyilvánosság…………………………………………….12

X 15.§-16.§

  1. Záró Rendelkezés…………………………………………..12


 

Preambulum

 

A Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium diákjai olyan szoros közösséget alkotnak, amelyre kevés példa akad a XXI. század elején. A Diákönkormányzatnak elő kell segítenie, hogy ez a közösség erősödjön, reflektálnia kell a diákságot ért kihívásokra, és a hagyományok szellemében állandó megújulásra serkenteni önmagát és a diákságot.

 

A Diákönkormányzat különösen fontosnak tartja, hogy jelen Alapszabályzatra alapozva, az önkormányzatiság és az alkotmányos köztársaság elveit alkalmazva, és a nyugat-európai demokratikus hagyományokat követve, a gimnázium életének megszervezését és fejlesztését az iskola vezetőségével és a nevelőtestülettel együttműködve elősegítse.

 

 

A Diákönkormányzat céljai és feladatai 

 

1.§  1. A Diákönkormányzat a Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium tanulói

    által létrehozott érdekképviseleti szerv, amely a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) által meghatározott jogokkal és feladatkörrel rendelkezik.

2.§ 1. A Diákönkormányzat jelen Alapszabályzata az alkotmányos köztársaság elveire van alapozva.

3.§ 1. A Diákönkormányzat a Gimnázium keresztény szellemiségét tiszteletben tartva,           összetartó, az iskolát szerető közösséggé szeretné formálni az itt tanuló diákokat.

        2. Célja és feladata a diákok érdekképviselete, az iskola belső és külső                         kapcsolatrendszerének építésében és ápolásában való közreműködés, a diákság       tájékoztatása, valamint, hogy anyagi lehetőségeihez mérten támogassa az iskola rendezvényeit, a kulturális- és sportéletét.

 

A Diákönkormányzat jogai

 

4.§ 1.   A Diákönkormányzat - a nevelőtestület véleményének kikérésével - az alábbi           kérdésekben rendelkezik döntési joggal:

a) saját Alapszabályzatának megalkotása

b) saját működésének, munkájának a megszervezése

c) a diákság tájékoztatása munkájáról

d) tisztségviselőinek megválasztása

e) a Diákönkormányzat rendelkezésére álló anyagi eszközök felhasználása

f) tanévenként egy tanítás nélküli munkanap programjának megszervezése

5.§ 1. A Diákönkormányzat véleményezési joggal rendelkezik a következőkben:

a) Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, módosítása, jogszabály által meghatározott kérdésekben (például a Diákönkormányzat működési feltételeinek biztosítása, a tanulói véleménynyilvánítás rendszere)

b) A Házirend elfogadása és módosítása

c) A tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása

d) Az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználása

e) Az ünnepélyek és megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok

f) A Diákönkormányzat és annak képviselői, valamint az iskola vezetői közötti kapcsolattartás formája és rendje

g) A Diákönkormányzat működéséhez szükséges helyiséghasználat, eszközhasználat, költségvetési támogatás és egyéb szükséges feltételek biztosítása

h) A Diákönkormányzat részére biztosított helyiségek kijelölése, használati rendjének megállapítása, használati jogának megvonása

i) A mindennapi testedzés formái és az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje

j) A szociális ösztöndíj, illetve a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elveinek meghatározása

k) A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatási rendjének és formáinak meghatározása

l) A tanulók jutalmazási elveinek és formáinak meghatározása

m) A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elveinek meghatározása

n) A szülőkre vonatkozó tájékoztatási formák meghatározása

o) Minden olyan kérdésben, amelyek meghatározásában a Diákönkormányzat egyetértési jogát jogszabály előírja

p) Egyéb jogszabályokban meghatározott kérdések

6.§ 1. A Diákönkormányzatnak véleményezési joga a fenntartó megkeresésére a következőkben van:

a) Az intézmény megszüntetése, átszervezése

b) Az intézmény feladatainak megváltoztatása

c) Az intézmény nevének megállapítása

d) Az intézmény igazgatójának megbízatása, illetve annak visszavonása

e) Az intézmény költségvetésének megállapítása és módosítása adott kérdésben hozott döntés során

2. A Diákönkormányzatnak véleményezési joga az iskola vezetésének megkeresésére a következőkben van:

a) Az érettségi írásbeli vizsga szervezésével, a szóbeli vizsganapok kijelölésével és beosztásával, a vizsgacsoportok kialakításával kapcsolatos döntésekben való részvétel

b) Tankönyvvásárlási támogatás rendjével kapcsolatos nevelőtestületi döntésekben

3. A Diákönkormányzatnak véleményezési joga a nevelőtestület megkeresésére a következőkben van:

a) A tanév helyi rendjének elfogadása előtt a tanulókat érintő programok tekintetében

b) A hit és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásában

c) Az iskolai sportkör működési rendjének megállapításában

d) A könyvtár és a sportlétesítmények működési rendjének kialakításában

e) A tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásában

f) A tanulói pályázatok és versenyek meghirdetésében és megszervezésében

g) A tanulók helyzetét értékelő és elemző beszámolók elkészítésében és elfogadásában

h) A kollégiumba való felvétel elveinek meghatározásában

i) Az intézményi minőségirányítási program elfogadásában

j) A tanuló ellen indult fegyelmi eljárás során a kötelezettségszegés súlyának megállapításában, illetve annak megítélésében

k) A tanulók nagyobb közösséget érintő, bármilyen tartalmú döntés meghozatalában

7.§ 1. A Diákönkormányzat három fő szerve a Diákönkormányzat Vezetősége, a Diákönkormányzat Képviselőháza, és a Diákönkormányzat Bizottsági Tanácsa.

 

A Diákönkormányzat Vezetősége

 

8.§ 1. a) A Diákönkormányzat Vezetőségének a feladata a Pannonhalmi Bencés Gimnázium       Diákönkormányzatának irányítása.

 b) A Diákönkormányzat Vezetősége öt tisztviselő tagból áll: a Diákönkormányzat elnöke, alelnöke, jegyzője, pénztárosa, és kommunikátor személye.

 c) A Diákönkormányzat Vezetőségének feje a Diákönkormányzat elnöke.

 d) A Diákönkormányzat Vezetőségének tagjainak tisztségvállalási ciklusa az adott év diákönkormányzati választásaitól a következő tanév választási időszakáig terjed.

 e) A Diákönkormányzat Vezetőségében ugyanazt a pozíciót egy személy maximum két cikluson keresztül töltheti be.

2.  A Diákönkormányzat elnöke

 a) A Diákönkormányzat elnöke a Diákönkormányzat egészének, illetve a Diákönkormányzat Vezetőségének a legfőbb végrehajtó személye.

b) A Diákönkormányzat elnökét az iskola diáksága közvetlenül választja meg.

c) A Diákönkormányzat elnöke továbbá

i. Összehívja és levezeti a Diákönkormányzat Vezetőségének üléseit

  ii. Az iskola vezetősége előtt és külső fórumokon képviseli a Diákönkormányzatot

  iii. Kapcsolatokat épít és tart fenn más iskolák diákjaival és diákszervezeteivel

  iv. Aláírhatja a Diákönkormányzat Képviselőháza által hozott döntéseket

  v. Ügyenként egyszer megvétózhatja a Diákönkormányzat Képviselőháza által hozott döntéseket

  vi. Kijelöli a Diákönkormányzat alelnökét a diákönkormányzati elnökválasztáson rajta kívül két legtöbb szavazatot – legalább 30-at – elnyerő személyek közül.

 vii. Kiejlöli a Diákönkormányzat jegyzőjét, pénztárosát, és kommunikátor személyét a diákönkormányzati választás egyéb elnökjelöltei közül, a Diákönkormányzat Képviselőházából, vagy a Diákönkormányzat Bizottsági Tanácsából.

 viii. Kiállítja a Képviselőház Ügyvezető elnökeinek sorrendjét a diákönkormányzati választásokat követően.

d) Ha a Diákönkormányzat elnöke a 8. cikkely 2.c.vi. pontja értelmében alkalmatlannak nyilvánítja a két lehetséges alelnökjelöltet, akkor a Diákönkormányzat Képviselőházára száll az alelnök kinevezésének joga, akinek személyét a Diákönkormányzat elnöke köteles elfogadni.

3. A Diákönkormányzat alelnöke

a) A Diákönkormányzat alelnöke a Diákönkormányzatban a Diákönkormányzat elnöke után a legmagasabb tisztséget betöltő személy.

b) A Diákönkormányzat alelnökét a Diákönkormányzat elnöke nevezi ki az elnökválasztáson induló többi jelölt, illetve a Diákönkormányzatban egyéb tisztséget ellátó személyek közül.

c) A Diákönkormányzat alelnöke továbbá:

i. Tanácsokat ad a Diákönkormányzat elnökének

  ii. A Diákönkormányzat elnökével együtt képviseli a Diákönkormányzatot

     (ld.:8.§ 1.c.ii.)

 iii. A Diákönkormányzat elnökének akadályoztatása esetén ellátja az elnöki funkciókat

 iv. A Diákönkormányzat elnökének lemondása vagy kiszavaztatása esetén a Diákönkormányzat helyébe lép és a 8. cikkely 2.c.vi. pontja értelmében a Diákönkormányzat Képviselőházából nevezi ki az új alelnököt.

4. A Diákönkormányzat jegyzője

a) A Diákönkormányzat jegyzője a Diákönkormányzat Vezetőségében másodrendű tisztséget tölt be.

b) A Diákönkormányzat jegyzőjét a Diákönkormányzat elnöke nevezi ki az elnökválasztáson induló többi jelölt, illetve a Diákönkormányzatban egyéb tisztséget ellátó személyek közül.

c) A Diákönkormányzat jegyzője továbbá:

     i. Jegyzi és jegyzőkönyvet vezet a Diákönkormányzat Vezetőségének ülésein elhangzottakról

  ii. Megfelelően tárolja a Diákönkormányzat jegyzőkönyveit és hivatalos dokumentumait.

 iii. Lepecsételi a Diákönkormányzat hivatalos dokumentumait

 iv. Megfelelően tárolja a Diákönkormányzat pecsétjét

 v. Előkészíti a Diákönkormányzat hivatalos dokumentumait

5. A Diákönkormányzat pénztárosa

a) A Diákönkormányzat pénztárosa a Diákönkormányzat Vezetőségében másodrendű tisztséget tölt be.

b) A Diákönkormányzat pénztárosát a Diákönkormányzat elnöke nevezi ki az elnökválasztáson induló többi jelölt, illetve a Diákönkormányzatban egyéb tisztséget ellátó személyek közül.

c) A Diákönkormányzat pénztárosa továbbá:

  i. Számon tartja a Diákönkormányzat vagyonát

 ii. Negyedévente pénzügyi kimutatást küld a Diákönkormányzat Képviselőházának és Bizottsági Tanácsának

iii. A Diákönkormányzatot Segítő Személlyel együtt ellenőriz minden pénzmozgást

iv. Ciklusa elején ajánl egy költségvetést a Diákönkormányzat Képviselőházának, a Diákönkormányzat Vezetőségének és Bizottsági Tanácsának véleményének kikérésével.

6. A Diákönkormányzat kommunikátor személye

a) A Diákönkormányzat kommunikátor személye a Diákönkormányzat Vezetőségében harmadrendű tisztséget tölt be.

b) A Diákönkormányzat kommunikátor személyét a Diákönkormányzat elnöke nevezi ki az elnökválasztáson induló többi jelölt, illetve a Diákönkormányzatban egyéb tisztséget ellátó személyek közül.

c) A Diákönkormányzat kommunikátor személye továbbá:

  i. A Diákönkormányzat weboldaláért és egyéb szociális médiáiért felelős

 ii. Információkat gyűjt a Diákönkormányzat minden szervének tevékenységéről, és nyilvánossá teheti a Diákönkormányzat weboldalán és egyéb szociális médiáin

iii. Az iskolaújságnak beszámol a Diákönkormányzat valamennyi szervének működéséről.

iv. A Diákönkormányzatot Segítő Személlyel együtt biztosítja az iskola vezetősége és a Diákönkormányzat közötti kommunikációt

v.   Felel a diákság tájékoztatásáért a Diákönkormányzatban hozott döntésekről

7. A Diákönkormányzat Vezetőségéből való lemondás vagy kiszavazás esetén, az elnök nevezi ki az adott tisztséget betöltő új személyt, a Diákönkormányzat Képviselőházának jóváhagyásával.

8. Abban az esetben, hogy a Diákönkormányzat elnöke lemond vagy kiszavaztatik tisztségéből, az alelnök veszi át az elnökséget (ld. 8.§ 3.c.iv.), és új alelnököt nevez ki magának a Diákönkormányzat Képviselőházából.

 

A Diákönkormányzat Képviselőháza

 

9.§  1.  A Diákönkormányzat Képviselőháza a Diákönkormányzat döntéshozó fóruma.

2. A Diákönkormányzat Képviselőházának tagjai az osztályok által megszavazott képviselők.

3. A Diákönkormányzat Képviselőházába az osztályok egyenlő számban küldenek képviselőket a Képviselőház Működési Szabályzatának meghatározása szerint; egy képviselőt azonban minden osztály köteles beválasztani a Diákönkormányzat Képviselőházába.

4. A Diákönkormányzat Képviselőházának képviselőinek megválasztására a Szent Márton napját megelőző két héten belül kerül sor.

5. A Diákönkormányzat Képviselőházának üléseit a Képviselőház Ügyvezető Elnöke hívja össze.

6. A Képviselőház Ügyvezető Elnökének személye a tanév negyedéveinek függvényében változik.

7. A Képviselőház Ügyvezető elnöki pozíciójának váltakozását a Diákönkormányzat elnöke határozza meg; a 10. és 11. évfolyam képviselőit jelöli ki tetszőleges negyedévre a diákönkormányzati választások után.

8. A Képviselőházat legalább havonta egyszer össze kell hívni.

9. A Képviselőház határozatképes, ha a képviselők legalább 50%-a jelen van.

10. A Képviselőház feladata az iskola diákságát közvetlenül érintő ügyek megtárgyalása és azokra a Diákönkormányzat Bizottsági Tanácsának, illetve a Diákönkormányzat Vezetőségének a megoldást kidolgozni és továbbítani.

11. A Képviselőház megalakulását követően, illetve a tanév félévénél állítja fel a Diákönkormányzat állandó bizottságait illetve a szerinte szükséges bizottságokat, és azoknak koordinálásával a Diákönkormányzat Bizottsági Tanácsát bízza meg.

12. A Képviselőház a diákönkormányzati választások után a Diákönkormányzat elnöke által kinevezett tisztségviselők tisztségvállalását megerősítheti, illetve elutasíthatja. Elutasítás esetében a Diákönkormányzat elnöke új személyt választ a tisztségbe, amit a Képviselőháznak kell megszavaznia.

13. Abban az esetben, hogy a Diákönkormányzat elnöke és alelnöke egyszerre lemond, a Diákönkormányzat Képviselőházának jogában áll kinevezni egy új elnököt a Képviselőház azévi négy Ügyvezető elnökei közül. Az új elnök a 8. cikkely 2.c.vi. pontja értelmében a Diákönkormányzat Képviselőházából nevezi ki az új alelnököt.

14. A Képviselőház bármikor indíthat bizalmi szavazást a diákújság főszerkesztője ellen.

15. A Képviselőház a Diákönkormányzat elnöke által megvétózott döntéseket kétharmados többségű titkos szavazással érvénybe léptetheti; ezt a döntést a Diákönkormányzat elnökének kötelező aláírni.

16. A Képviselőház ellenőrzi és véleményezi a Diákönkormányzat Vezetőségének és Bizottsági Tanácsának munkáját.

17. A Képviselőház saját, illetve a Diákönkormányzat másik fő szerveinek indítványozására a Diákönkormányzat Vezetőségének bármely tagja ellen kezdeményezhet bizalmi szavazást, amely a szükséges kétharmados küszöb elérésével az érintett személy tisztségétől való megfosztását jelenti.

18. A Képviselőház feladatai közé tartozik még a Diákönkormányzat pénztárosa által javasolt költségvetés módosítása/elfogadása, valamint saját üléseinek rendjéről írott Működési Szabályzat kiállítása.

 

A Diákönkormányzat Bizottsági Tanácsa

 

10.§ 1. A Diákönkormányzat Bizottsági Tanácsa a Diákönkormányzat végrehajtó testülete.

 2. A Diákönkormányzat Bizottsági Tanácsának tagjai az állandó bizottságok és a Diákönkormányzat Képviselőháza által felállított bizottságok elnökei és alelnökei.

 3. A Diákönkormányzat három állandó bizottsága a Házirend bizottság, Program bizottság, és Ebédlő bizottság.

 4. A Bizottsági Tanács akkor határozatképes, ha tagjai 50%-a jelen van.

 5. A Diákönkormányzat Bizottsági Tanácsának üléseit alapvetően a Bizottsági Tanács elnöke hívja össze.

 6. A Bizottsági Tanácsot legalább havonta egyszer össze kell hívni.

 7. A Bizottsági Tanács feladata a bizottságok közötti kapcsolat építése és a hatékony együttműködésükhöz szükséges döntések meghozatala.

 8. A Bizottsági Tanács feladatai közé tartozik még a Bizottsági Tanács elnökének és alelnökének megválasztása, valamint saját működésének és üléseinek rendjéről írott Működési Szabályzat kiállítása.

 

A Diákönkormányzat választásai

 

11.§ 1. A Diákönkormányzat választásait az előző tanév vezetősége bonyolítja le; az elnök            feladata a választás kihirdetése az egész diákságnak a Veni Sancte-t követő héten.

  2. A Diákönkormányzat választásai három részre oszlanak: az elnökválasztásra, a képviselőválasztásokra, és a bizottsági választásokra.

  3. A választások időben a következő sorrendet követik: képviselőválasztás, elnökválasztás, és bizottsági választások.

  4. A képviselőválasztások a Diákönkormányzat Képviselőházának Működési Szabályzata szerint történnek, a Szent Márton hetet megelőző két hétben.

  5. Az képviselőválasztásokat az elnökválasztás követi, amelyen az iskola bármely diákja indulhat.

  6. Az elnökválasztásra történő jelölés az új választások kihirdetésétől a Veni Sancte utáni harmadik hétig lehetséges.

  7. Az elnökválasztásra való jelölés akkor érvényes, ha a jelölt a Diákönkormányzat által kiosztott jelölőlapon minimum 50 támogató aláírást szerez diáktársaitól, és azok közül osztályonként minimum ötöt szerez 5 különböző osztályból.

  8. Egy diák maximum 3 jelölt jelölését támogathatja aláírásával; ennek túllépése ugyanazon diák összes jelölő aláírását érvényteleníti.

  9. Az elnökválasztás kampányidőszaka a jelölést lezáró naptól a választás időpontjáig tart.

 10. Szent Márton napjára (november 10-11.) mindenféle kampány szünetel; ennek megszegése a választásról való kizárást vonja maga után.

 11. Az elnökválasztásra a Szent Márton nap utáni első szabad vasárnapon kerüljön sor.

 12. A választások során egy mandátumot vagy tisztséget elnyerő személy már nem pályázhat meg a Diákönkormányzat egyéb szervében tisztséget; erre kivétel a bizottsági elnökség.

 

 

A Diákönkormányzat Alapszabályzatának módosítása 

 

12.§ 1. A Diákönkormányzat Alapszabályzat módosítása abban áll, hogy a jelen

Alapszabályzat szövegét vagy szövegrészét módosítani nem, csak kiegészíteni vagy     hatálytalanítani lehet.

 2. Az Alapszabályzat módosítását a 12. cikkely 1. pontjának figyelembe vételével, a Diákönkormányzat Képviselőháza vagy Vezetősége kezdeményezheti.

 3. A módosítás részletes felvázolása és megvitatása után, a Diákönkormányzat Képviselőháza, annak teljes létszáma kétharmados többségű igenlő szavazatával fogadja el az említett módosítást, vagy annak hiányában utasítja el azt.

 4. Alapszabályzat módosítás esetén, a módosítás a Diákönkormányzat Vezetősége elé kerül elfogadásra. A módosítás részletes megvitatása után a Diákönkormányzat Vezetősége, annak teljes létszáma 4/5-ös többségű igenlő szavazatával az említett módosítást elfogadhatja, vagy annak hiányában visszautasítja a Diákönkormányzat Képviselőházának újratárgyalásra.

 5. Abban az esetben, ha a Diákönkormányzat Vezetősége visszutasítja az Alapszabályzat módosítást a Diákönkormányzat Képviselőházának újratárgyalásra, a Képviselőház, annak teljes létszáma 4/5-ös többségű igenlő szavazatával az említett módosítást életbe lépteti.

6. A Diákönkormányzat elnöke minden módosításról elfogadó nyilatkozatot köteles aláírni, amelyet a Diákönkormányzat jegyzője állít ki.

7.  A Diákönkormányzat elnökének vétójoga nem terjed ki az Alapszabályzat- módosításokra.

 8. Az Alapszabályzatot kiegészítő vagy annak részét hatálytalanító módosítások, valamint a Diákönkormányzat elnöke által aláírt elfogadó nyilatkozatok rögzítése és tárolása a Diákönkormányzat jegyzőjének feladata.

 

A Diákönkormányzat pénzügyei

 

13.§ 1. A Diákönkormányzat pénzügyeiért a Diákönkormányzat pénztárosának elszámolási kötelezettsége van.

   2. A Diákönkormányzat pénztárosa negyedévente kimutatást készít a Diákönkormányzat Képviselőházának és Bizottsági Tanácsának, valamint az iskola vezetésének.

   3. A Diákönkormányzat vagyona a Diákönkormányzatot Segítő Személy kezelésében van.

   4. A Diákönkormányzat pénztárosának jóváhagyásával a Diákönkormányzat Vezetőségének bármely tagja kérhet ki pénzt; a Diákönkormányzatot Segítő Személy  és az adott személy aláírásával rögzítik a pénzmozgást.

   5. Az éves költségvetés ajánlása és az éves beszámoló elkészítése a pénztáros feladata, múlt évek tapasztalata és a jelen helyzet alapján.

   6. A költségvetés megvitatása és elfogadása a Diákönkormányzat Képviselőházának feladata, aminek keretein belül jogosult a Diákönkormányzat minden szerve pénzügyi döntések meghozatalára.

   7. A Diákönkormányzatot Segítő Személy olyan pénzmozgást megtagadhat, amely a Házirendbe vagy állami jogszabályba ütközik.

 

 

A Diákönkormányzatot Segítő Személy

 

14.§ 1. A Diákönkormányzatot Segítő Személyt a Diákönkormányzat Képviselőháza választja titkos szavazással.

2. A Diákönkormányzatot  Segítő Személy visszahívásáról félév után lehet szavazni.

3. A Diákönkormányzatot Segítő Személy tanácskozási joggal minden szerv ülésén jelen lehet, amelyre a Diákönkormányzat adott szervének vezetője meghívja.

4. A Diákönkormányzat vagyonát a Diákönkormányzatot Segítő Személy kezeli.

5.  A Diákönkormányzatot Segítő Személy feladata, hogy közvetítsen a Diákönkormányzat és az iskola vezetősége között, valamint tanácsokkal lássa el a Diákönkormányzatot.

6. A Diákönkormányzatot képviseli a tantestület előtt.

7. Összekötő szerepet játszik az iskola vezetősége és a Diákönkormányzat között.

8. Ellátja az elsődleges törvényességi felügyeletet a Diákönkormányzat tevékenységével kapcsolatban.

9. Támogatja a Diákönkormányzat széleskörű jogérvényesítését.

10. Kérésre beszámol saját tevékenységéről a Diákönkormányzat Képviselőháza előtt.

 

A Nyilvánosság

 

15.§ 1. A Diákönkormányzat egyik legfontosabb feladata, hogy elősegítse önkormányzati elveken alapuló működését, és támogassa a diákság kezdeményezéseit.

2. Ezeknek elősegítésének fontos előfeltétele a diákság tájékoztatása.

3. A Diákönkormányzat adott szervének üléseinek nyilvánossága, az adott szerv Működési Szabályzata által van meghatározva.

16.§ 1. A Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium iskolaújsága a Pannonhalmi Zsemle.

2. Az iskolaújság nem tartozik a Diákönkormányzat fő szervei közé; a Diákönkormányzat keretein belül korlátozott autonómiát élvez.

3. Az iskolaújság működésének rendjét a Pannonhalmi Zsemle Működési Szabályzata határozza meg.

4. Az iskolaújság a Diákönkormányzat Képviselőházába egy képviselőt küldhet, aki annak ülésein kizárólag véleményezési joggal rendelkezik.

5. Az iskolaújság főszerkesztője vagy más vezetője ellen a Diákönkormányzat Képviselőháza bizalmi szavazást indíthat, amelyet kétharmados többséggel megszavazhat.

6. A szavazás érvényessége esetén az iskolaújság kötelessége új vezetőre javaslatot tennie a szavazást követő egy hónapon belül.

 

Záró Rendelkezés

 

A Diákönkormányzat ezen Alapszabályzaton alapuló működését, a Diákönkormányzat

törvényhozása és a Pannonhalmi Bencés Gimnázium diákjai által ránk ruházott hatalommal élve, ezen határozattal, jóváhagyjuk.

 

 

            …………………………                               …………………………

               Káplár Bazil Benedek                                         Horváth László

                           elnök                                                                alelnök

 

 

                                               ……………………………

                                                               Ilosvai András

                                                                      jegyző

 

Kelt: ……………………………………………………..

 

Módosítási Rendelkezések

 

      I.         Az iskola bármely diákja minimum ötven diák aláírásával petíciót nyújthat be a Diákönkormányzat Képviselőházának, amit ugyanazon Képviselőház köteles megvitatni és róla döntést hozni.

 

    II.         Ha az iskola bármely diákja a Diákönkormányzat Képviselőházának olyan petíciót nyújt be, amit több mint 150 diák aláírása támogat, a Diákönkormányzat Képviselőháza köteles iskola szinten szavazást elrendelni az ügyet illetően. A szavazás lebonylításának feladata a Diákönkormányzat Vezetőségére hárul.

 

 

Képviselőházi szabályzat, 2020

A Pannonhalmi Bencés Gimnázium diákönkormányzati képviselőházának szabályzata a 2019-20-as tanévre.

1.§       Célok, elvek

1. A Képviselőház működése az egymás iránti kölcsönös tiszteleten alapul, célja a diákság jogainak védelme és a közösség szolgálata.

            2. A Képviselőház a Diákönkormányzat Szabályzatában meghatározott jogokkal rendelkezik, annak alá van vetve.

2.§       A Képviselőház ülései

1. A Képviselőház vállalja, hogy legalább kéthetente, de lehetőség szerint hetente összeül.

a.  Ha egy képviselő elegendő indok nélkül, vagy hanyagságból három egymást követő ülésen elmulasztott megjelenni, az azt követő két ülésre elveszti szavazati jogát.

b. Ha egy képviselő a fent említett módon egymás után hat ülésen elmulaszt megjelenni, ki kell zárni és osztályának új képviselőt kell küldeni.

2.         a. Az üléseken részt vehetnek: a választott osztályképviselők, a vezetőség, a bizottsági tagok, a segítő személy(ek) (ld. Szabályzat) illetve bárki a diákságból.

b. Szavazati joggal csak a választott osztályképviselői tisztséget viselők rendelkeznek, fejenként egy-egy szavazattal.

c. Felszólalási joga mindenkinek van.

            3. Az ülések a Vezetőség által előterjesztett napirend alapján folynak a soros ügyvezető elnök vezetésével, amelynek végén a képviselők felterjeszthetnek saját javaslatokat.

a. A Vezetőség napirendjét (tehát a kötelezően megvitatandó ügyeket) a kommunikátor adja elő. Az ő távollétében az alelnök, ha pedig mindketten hiányoznak, egy harmadik vezetőségi tag.

3.§       A felszólalás rendje, szavazás

1. Bárki felszólalhat. (2.§.2.c.)

a. Ezt jelentkezés előzze meg, amire a felszólalónak az ügyvezető ad felszólalási jogot.

b. A felszólalások időbeli korlátja maximum 2 perc.

c. Ha az ügyvezető elnök úgy ítéli meg, hogy a felszólalás ütközik az 1.§.1.-ben foglaltakkal, azaz feleslegesen sértő, személyeskedő, időhúzó vagy céltalan, megvonhatja a szót. Ezellen a többi képviselő felemelt kézzel, csöndesen tiltakozhat: ha a jelenlévő képviselők több, mint 50%-a szeretné tovább hallgatni, a szómegvonás érvénytelen.

            2. Javaslatokat előterjeszthet:

a. a Vezetőség,

b. a képviselők, illetve

c. a diákság bármelyik tagja: ők a DÖK által biztosított formanyomtatványon kell, hogy összegyűjtsenek min. 26 db szavazatot, ezt utána a Vezetőség bármelyik tagjának eljuttatva. A 26 vagy annál több szavazatot összegyűjtő javaslatokat a Vezetőség köteles a Képviselőház elé terjeszteni napirenden. (ld. 2.§.3.)

3. A javaslatokat ezután (lehetőség szerint névtelen) szavazásra kell bocsátani. (Ha az ügy komolysága ezt nem kívánja meg, az ügyvezető elnök kezdeményezhet nyílt szavazást.)

a. Ahhoz, hogy a Képviselőház döntésképes legyen, legalább a képviselők felének jelen kell lennie.

b. Egy javaslat elfogadottnak tekinthető, ha a jelenlévő képviselők több, mint 50%-a mellette szavazott.

4. A Vezetőség javaslatok mellett kellően komoly helyzetben előterjeszthet ún. rendeleteket is, melyeket szintén szavazásra kell bocsátani: ha a jelenlévő, döntésképes Képviselőház min. 1/3-a támogatja, érvénybe lép.

4.§       Eljárások

1. Ha valaki a Képviselőház üléseit tartósan megzavarja, megakasztja, a munkát lehetetlenné teszi, vagy a rendet megbontja, a szabályzatokat többszöri felszólításra sem tartja be, kitiltható a tanév összes üléséről. Ehhez az összes képviselő min. 2/3-ának támogatása szükséges.

2. Ha valakinek a választott képviselőkkel, a Házzal, egy szavazással vagy bármivel kapcsolatban legitimációs vagy egyéb aggályai merülnek fel, az írásos, bizonyítékokkal és érvekkel alátámasztott jelentést adjon be a vezetőségnek elbírálásra.

5.§       Kiegészítések, hatály

1. Jelen szabályzat képviselői vagy Vezetőségi kezdeményezésre bármikor kiegészíthető illetve szerkeszthető, feltéve, hogy a változtatást az összes, szavazati joggal rendelkező képviselő több, mint 50%-a támogatja.

2. Jelen szabályzat a 2020-as diákelnökválasztásig érvényben marad.

 

 

 

 

 

2017

A Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium tagjai olyan szoros közösséget alkotnak, amelyhez kevés hasonlót találhatunk. A Diákönkormányzat célja, hogy elősegítse ennek a közösségnek az erősödését, továbbá, hogy a hagyományok szellemében elősegítse az Iskola megújulását és a diáság mindennapjait. Különösen fontosnak tartjuk a diákság, az Iskola vezetősége és a tanárság közti együttműködést, s annak elmélyítését, hogy együtt, felelősséggel részt vállalhassunk a Gimnázium életének szervezésében.

A Diákönkormányzat a Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium tanulói által létrehozott érdekképviseleti szerv, amely a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) által meghatározott jogokkal és feladatkörrel rendelkezik. Tevékenységét a jogszabályokkal és az iskolai szabályzatokkal összhangban, demokratikus elvek alapján végzi.

(1.) A Diákképviselet a Gimnázium keresztény szellemiségét tiszteletben tartva, összetartó, az iskoláját szerető közösséggé szeretné formálni az itt tanuló diákokat.

(2.) Célja és feladata a diákok érdekképviselete, az iskola belső és külső kapcsolatrendszerének építésében és ápolásában való közreműködés, a diákság tájékoztatása, valamint, hogy anyagi lehetőségeihez mérten támogassa az iskola rendezvényeit, a kulturális és a sportéletet.

 

A Diákönkormányzat döntési jogai:

A Diákönkormányzat - a nevelőtestület véleményének kikérésével - az alábbi kérdésekben rendelkezik döntési joggal:

a) saját Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása;

b) saját működésének, munkájának a megszervezése;

c) a diákság tájékoztatása munkájáról;

d) tisztségviselőinek megválasztása;

e) a Diákönkormányzat rendelkezésére álló anyagi eszközök felhasználása;

f) tanévenként egy tanítás nélküli munkanap programjának megszervezése;

 

A Diákönkormányzat véleményezési jogai:

A Diákönkormányzat véleményezési joggal rendelkezik a következőkben:

a) az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, módosítása jogszabály által meghatározott kérdésekben. Ezek egyebek között: a Diákönkormányzat működési feltételeinek biztosítása, a tanulói véleménynyilvánítás rendszere,

b) a Házirend elfogadása, módosítása

c) a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása;

d) az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználása

e) az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok,

f) a Diákönkormányzati szerv, a Diákönkormányzati képviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje,

g) a Diákönkormányzat működéséhez szükséges helyiséghasználat, eszközhasználat, költségvetési támogatás és egyéb szükséges feltételek biztosítása,

h) Diákönkormányzat részére biztosított helyiségek kijelölése, használati rendjének megállapítása, használati jogának megvonása,

i) a mindennapi testedzés formái és az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje,

j) a szociális ösztöndíj, illetve a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei meghatározása,

k) a tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái meghatározása,

l) a tanulók jutalmazásának elvei és formái meghatározása

m) a fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei meghatározása

n) a szülők és a közérdekű tájékoztatása formáinak meghatározása,

o) mindazok a kérdések, amelyek meghatározásában a Diákönkormányzat egyetértési jogát jogszabály előírja,

p) egyéb jogszabályokban meghatározott kérdések.

A Diákönkormányzatnak véleményezési joga van továbbá:

(1.)A fenntartó megkeresésére az intézmény:

a) megszüntetése, átszervezése

b) feladatainak megváltoztatása

c) nevének megállapítása

d) igazgatójának megbízatása, illetve annak visszavonása

e) költségvetésének megállapítása és módosítása tárgyában hozott döntés során.

(2.) az iskola, kollégium vezetésének megkeresésére

a) az érettségi írásbeli vizsga szervezésével, a szóbeli vizsganapok kijelölésével és beosztásával, a vizsgacsoportok kialakításával kapcsolatos döntése során,

b) tankönyvvásárlási támogatás rendjével kapcsolatos nevelőtestületi döntés előtt.

(3.) a nevelőtestület megkeresésére:

a) a tanév helyi rendjének elfogadása előtt a tanulókat érintő programok tekintetében,

b) a hit és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásakor,

c) az iskolai sportkör működési rendjének magállapításakor,

d) a könyvtár és a sportlétesítmények működési rendjének kialakításakor,

e) a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásakor,

f) a tanulói pályázatok és versenyek meghirdetése, megszervezése során,

g) a tanulók helyzetét értékelő és elemző beszámolók elkészítése és elfogadása során,

h) a napközibe, tanulószobára, kollégiumba való felvétel elveinek meghatározása során,

i) az intézményi minőségirányítási program elfogadása előtt,

j) a tanuló ellen indult fegyelmi eljárás során a kötelezettségszegés súlyáról, illetve az eset megítéléséről,

k) a tanulók nagyobb közösségét érintő, bármilyen tartalmú döntés meghozatala során. A nagyobb közösség fogalmát minden iskolának a házirendben kell meghatároznia.

 

A Diákönkormányzati képviselők választása 

A Diákönkormányzati képviselők választására és a Küldöttgyűlés alakuló ülésére a Szent Márton napját követő két héten belül kerüljön sor.

(1.) Minden osztály két-két képviselőt jogosult küldeni a Küldöttgyűlésbe.

(2.) A képviselők választása érvényes, ha az osztály 2/3-a jelen van.

(3.) A képviselőválasztás első lépéseként diákok magukat vagy társaikat ajánlják képviselőnek.

(4.) Majd a jelölt személyek beszédet mondhatnak.

(6.) Ezután kerül sor a szavazásra, mindenki két jelölt nevét írhatja a szavazócédulájára.

(7.) A két legtöbb szavazatot kapott személy megválasztott személynek minősül.

(8.) A megválasztott személyek nyilatkoznak, hogy kívánnak-e képviselők lenni, amennyiben a megválasztott személy nem kíván képviselő lenni, a sorban utána következő személy lesz jogosult a mandátumra.

(9.) Ha szavazategyenlőség merül fel, új választást kell tartani azon jelöltek között, akik között a szavazategyenlőség előfordult.

 

A Diákönkormányzat operatív munkáját a bizottságok látják el. A bizottságok elsősorban a Bizottsági Tanácsnak, másodsorban pedig a Küldöttgyűlésnek felelősek. Az állandó bizottságoknak tagja lehet az iskola bármely diákja.

Hét állandó bizottság van:

a) Egészségügyi Bizottság

b) Házirend Bizottság

c) Ebédlő Bizottság

d) Program Bizottság

e) Projekt Bizottság

f) Sport Bizottság

g) Zöld Bizottság

 

Az iskolaújság

A Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium iskolaújsága autonómiát élvez a Diákönkormányzat keretein belül. A lapot érintő minden kérdésben a szerkesztőség dönt, a Pannonhalmi Zsemle Alapszabályának és a Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései értelmében.

 

Tóth Márton,

a Pannonhalmi Bencés Gimnázium Diákönkormányzatának elnöke

Pannonhalma, 2017. szeptember 26.

 

 

 

DÖK-VÁLASZTÁS 2009 - A Diákönkormányzat küldöttgyűlési képviselőinek megválasztására január 9-10-én került sor. A választást kiíró plakát és a választás menete az alábbiakban olvasható.


Kedves Diákok!

A Diákönkormányzat küldöttgyűlési képviselőinek megválasztását 2009. január 9-ére és 10-ére írom ki.
A választásra az osztályfőnöki órák keretében kerül sor a DÖK SZMSZ-ének rendelkezései szerint.

A választás menete:

A választás akkor érvényes, ha az osztály 2/3-a jelen van. A választás titkos. Mindenki öt diákra adhatja szavazatát, kevesebb ember jelölése lehetséges, ha valaki többet jelölne, szavazata érvénytelen. A választás után az osztályfőnök vagy egy diák összesíti nyilvánosan a szavazatokat. A választás végeredménye szerint az öt legtöbb szavazatot kapott diák lehet Küldöttgyűlési képviselő. Az öt megválasztott diák helyben nyilatkozik arról, hogy vállalja-e a megbízatást. Amennyiben valamelyik jelölt nem vállalná, akkor a sorban következő legtöbb szavazatot kapott diák veszi át a helyét. Szavazategyenlőség esetén az egyenlő szavazatot kapott jelöltek között új választás keretében kell dönteni.

A választások lebonyolításáért a leköszönő Küldöttgyűlés elnöke (továbbiakban: ügyvivő elnök) a felelős, aki az újonnan választott KG első üléséig a posztján marad. (DÖK SZMSZ 7.§ 2-3 pont)

Pálla Péter sk.
a Küldöttgyűlés elnöke
Pannonhalma, 2009. január 6.


A DÖK Küldöttgyűlése AKTUÁLISAN a következő témákkal foglalkozik:

  • Szelektív palackgyűjtés - ennek is megvan a bizottsága és a munkás-rétege. Viszonylag jól is megy.
  • Diákmisék énekeinek kérdése - mit, miért és milyen lelkesedéssel énekeljünk?