A moduláris hittan bemutatása

tantárgy: Hittan

A hitoktatás moduláris átszervezése a Bencés Gimnázium hittan munkaközösségének saját fejlesztése. A kompetenciaalapú képzés követelményeit szem előtt tartva célunk az, hogy a hitoktatás minél jobban kövesse a diákok szellemi, lelki, tanulmányi fejlődését. A modulok egy-egy kéthónapos témakört jelölnek, amelyek szervesen kapcsolódnak az adott tanév programjába, s egyben a különböző teológiai diszciplínák gazdagságát is felvonultatják évente egyre mélyebb merítést kínálva a  hit rendszerező tanulmányaiban. A moduláris hittan oktatása idén, 2009. szeptemberében indult egyszerre minden évfolyamon.

  

Évfolyam

Szeptember-Október

November-December

Január-Február

Március-Április

Május-Június

9

1. Bevezetés

Liturgika, Mise, Szentségek

Bibliai Introdukció

2. Próféták

- mint a krisztus-esemény előhírnökei

- alkalmazva az intro-t

3. Az evangéliumok

a krisztus-esemény az Újszövetségben, elsősorban Mt alapján

4. Krisztológia

logosz, megtestesülés, feltámadás, megváltás,

szisztematikus reflexió

5. Ókori egyháztörténet

ApCsel-VIII. sz.

fő hangsúly a krisztológiai küzdelmeken

10

6. A kiválasztás fogalma Izrael történetében

Részletek: Gen, Kiv, Józs, Bír, Sám, Kir,

7. Pál apostol

Kiválasztás és kegyelem a páli teológiában

Róm, Gal, Ef, 1Kor

8. Kegyelemtan

hit &érdemek (Pelagios)

kiválasztás és eleve elrendelés, megigazulás

9.A ref. egyháztörténete

rövid középkori felvezető

reformátorok

kat. válasz: Trentó

10. Ökumenizmus

protestáns teológia, ökumenizmus-történet,

a párbeszéd teológiája

11

11. Fundamentális

A teol. megism. forrásai

Jézus történetisége

Hit és Tudomány

12. XVIII-XIX. sz.etört.

Felvilágos. liberalizmus, modernizmus, és a kat. reakció

13. Törvény+szabadság

A morális teológia bibliai alapjai,

10parancs, Hegyi beszéd

14. Jézus példabeszédei

Isten országa itt a földön

Világunk, ahogy Jézus látja és láttatja

15. Az élet etikája

abortusz, eutanázia, szexuáletika,

12

16. Világvallások

buddhizmus, iszlám, hinduizmus

anima naturaliter Chr.

17. A teremtés ökológiája

Teremtés, Bűnbeesés, Eszkatológia

18. XX. sz. etört

szegedi gondolat, ügynökök és hitvallók, II. Vatikánum, mai magyar egyház

19. Credo

felnőtt hit a mai világban

Érettségi….

 

I. évfolyam – 9. osztály

TÉMA: A Krisztus-esemény

 

1. Bevezetés 

Tartalma:

I. szentmise

 • liturgia: fogalma, nagyon rövid történet, miért van rá szükség? (Krisztus-esemény közösségi ünneplése – a vele való kapcsolat révén van utunk az Atyához)
 • alapvető keresztény gesztusok: keresztvetés magyarázata, térdelés, állás

 • a szentmise részei

 • diákfeladatok a szentmisén – gyakorlati bekapcsolódás, diákmise szolgálatainak megalapozása és ferlkészítés

II. biblikus bevezetés

 • mi a Biblia, miért különleges?

 • a Biblia szerkezete, TENAK és Újszövetség

 • kánon és kánontörténet – hogyan állt össze a kanonikus gyűjtemény

 • a kanonicitás feltételei (apostoliság, sugalmazottság, egyetemesség), apokrifek

 • *szövegtörténet: orális kultúra, írás, szövegek, papiruszok és kódexek – az ÓSZ és ÚSZ legfontosabb kéziratai 

Célja:

 • vasárnapi liturgiák megalapozása

 • a 2. és 3. modul előkészítése

 

2. A próféták mint a Krisztus-esemény előhírnökei 

Tartalma:

 • a próféta helye az ÓSZ-ben, Rhisonim és Achoronim

 • a jelentősebb próféták történeti háttere

 • *Illés, Elizeus

 • nagypróféták jellemző szöveghelyei

Célja:

 • szövegismeret és szövegértelmezés (Krisztológiai olvasásmód)

 • az adventben olvasott szövegek exegézise


3. Evangéliumok
 

Tartalma:

I. bevezetés

 • a szinoptikusok konkrétabb szövegtörténete

 • *kialakulástörténet: himnuszok – levelek – evangéliumok

 • az evangéliumok helye az egyház és a keresztény ember mai életében

 • *az evangéliumok mint történeti elbeszélések 

II. Mt evangéliuma

 • *családfa, majd bővülése születéstörténetté

 • Jézus megkeresztelkedése

 • Jézus megkísértése

 • meghívástörténetek

 • Jézus csodái

 • szenvedéstörténet – jogi olvasat

 • húsvét, feltámadástörténetek 

Célja:

 • szövegismeret és szövegértelmezés

 • „mindez értetek történt”

 • a 4. modul előkészítése 


4. Krisztológia
 

Tartalma:

 • megtestesülés (két természet) Istenszülő szerepe

 • Logosz-teológia: preegzisztencia, bölcsesség-teológia, Jn-prológus, Isten Igéje a teremtésben

 • a megváltás teológiája 

Célja:

 • szisztematikus reflexió

 • egzegézis

 • a Húsvét misztériuma áttekintése


5. Az Ókor egyháztörténete
 

Tartalma:

 • ApCsel

 • zsidó irányzatok és az őskeresztény egyház

 • az apostoli kor vége, Kelemen, Ignác, Ireneusz

 • a teológia kezdetei: az apologéták

 • keresztényüldözések

 • 313-325

 • szekták és eretnekségek: modalizmus, adopcianizmus, arianizmus

 • 325-395 ouszia-hyposztaszisz-proszopon, substantia-persona, zsinatok kelet és nyugat között

 • *Ágoston és Pelagiosz

 • *a birodalom bukása és a kereszténység továbbélése 

Célja:

 • A krisztus-esemény tárgyalásának lezárása, összefoglalása

 • *előzetes átvezetés a 10. évfolyam kegyelemtani moduljaiba

 • kapcsolatteremtés és integráció a történelem, az irodalom és a művészettörténet témaköreivel

 

II. évfolyam – 10. osztály

TÉMA: A kegyelem (kiválasztás és megigazulás) 

6. A választott nép (A kiválasztás fogalma Izrael történetében) 

Tartalma:

 • a meghívás: Ábrahám (Ter 12-20)

 • a kihívás: Ábrahám áldozata (Ter 22), Jákob viszontagságai (Ter 27 29-31)

 • a kiválasztottság: József története (Ter 37-50)

 • a szövetség: Mózes (Kiv 3 7-15)

 • az ígéret földje: honfoglalás

 • a választott nép: bírák

 • a kiválasztottság és a politika realitása: királyok

 • *a történelem és az emberi történet ószövetségi értékelése: Ozeás 

Célja:

 • a kiválasztás üdvtörténeti értelmezése

 • a kegyelemtan ószövetségi előkészítése

 • eseménytörténet

 

7. Szent Pál 

Tartalma:

 • Életrajz

 • a Corpus Paulinum áttekintése

 • * műfajelemzés: levélirodalom

 • A Galata levél (szerkezet, főbb témák, a kegyelem 4-6)

 • kiválasztottság és megigazulás a Római levélben

 • *Pál teológiájának fejlődése: az eszkaton újraértelmezése(i) 1Tessz 

Célja:

 • szöveg- és kortörténet

 • a kegyelemtan bevezetése

 • a liturgiában vett szövegek megközelítése

 

8. Kegyelemtan 

Tartalma:

 • Ágoston és a pelagiánus-vita

 • a reformáció kérdései és válaszai

 • Isten önközlése

 • keresztény antropológia

 • megigazulás-megigazítás

 • predestináció és szabad akarat 

Célja:

 • szisztematikus reflexió

 • a reformáció és az ökumenizmus modulok előkészítése

 • válaszadás jellegzetesen ifjúkori kérdésekre

 

9. A Reformáció egyháztörténete

Tartalma:

 • középkor, bevezetés: Egyházi állam, universitas Christiana

 • az invesztitúraharc (Cluny, Canossa, Worms, Unam Sanctam)

 • a skolasztika és a devotio moderna

 • ecclesia semper reformanda, az előreformáció

 • Luther

 • Zwingli

 • Kálvin

 • hugenották és puritánok

 • Trento

 • fejezetek a magyar egyháztörténetből 1568-ig 

Célja:

 • integráció, kapcsolatteremtés

 • a kegyelemtani viták történeti vonatkozásai

 

10. Ökumenizmus

Tartalma:

 • Isten egyetemes hívása

 • Sokféle emberi válasz

 • Isten országa és az egyház

 • „Extra ecclesiam nulla salus” vs. „Extra ecclesiam nulla gratia”

 • *az anonim kerszténység-vita (Rahner vs. Balthasar)

 • egyházjogi vonatkozások

 • *prokathémené tész agapész – a primátus katolikus felfogása és protestáns értelmezése 

Célja:

 • áttekintés a jelenkori törekvésekről

 • a problémák láttatása

 • párhuzamos szemléletmód kialakítása (kat-prot)

  

III. évfolyam – 11. osztály

TÉMA: Hit és értelem 

11. A fundamentális teológia főbb kérdései

Tartalma:

I. a teológiai megismerés forrásai

·        scriptura

·        traditio

·        ecclesia, patres, concilia, theologi

*II. Jézus történetisége

·        evangéliumok mint történeti forrás

·        hit vs bizonyosság

III. Fides et Ratio

·        *középkori teológiai tudományelmélet (Anzelm, Tamás)

·        *A hit és a tudomány egységének szétesése

·        Összeegyeztethetőség és kapcsolódási pontok

·        a keresztény tudomány lehetősége

·        a hit hatalma és az ész hatalma

Célja:

 • bevezetés a felvilágosodás korától újra meg újra felmerülő kérdéskörbe

 • reflexió a mai megközelítésekhez

 • az egyházi útmutatások létjogosultsága (a morális modulok előkészítése)

 

12. A XVIII-XIX. század egyháztörténete

Tartalma:

 • a felvilágosodás

 • abszolutizmusok és egyházpolitikák: gallikanizmus, febronianizmus, jozefinizmus

 • a világmisszió

 • a modernista kihívás

 • bezárkózás (risorgimento, Kulturkampf)

 • nyitás (Rerum novarum)

 • magyar egyháztörténet Pannonhalmán

Célja:

 • az előző modul történeti vizsgálata

 • a szabadság és a tévedhetetlenség problematikájának kontextusvizsgálata

 • helytörténet

 

13. Törvény és szabadság

 Tartalma:

 • a morális bibliai alapjai: Dekalógus és Boldogságok

 • szabadságfogalom

 • lelkiismeret, felelősség és bűn

 • a keresztény etika lehetősége, területei és főbb irányai 

Célja:

 • egzegetikai készségek gyakorlása

 • a morális teológia alapfogalmainak bevezetése

  

14. Jézus példabeszédei

Tartalma:

 • a példabeszédek műfaja (allegória, zsidó hagyomány és görög kultúra)

 • szövegkritikai megközelítés, befogadáselmélet

 • egyes példabeszédek egzegézise

 • tematikák: a példabeszédek üzenete 

Célja:

 • egzegetikai készségek fejlesztése

 • az előző modul (Biblia és morális) mélyítése

 

15. Az élet etikája

Tartalma

 • Az emberi élet fordulópontjainak keresztény értékvizsgálata

 • A határhelyzetek krízisei és az arra adott keresztény válasz

 • Születés-halál (abortusz-eutanázia)

 • Szerelem és párkapcsolat (szabadság, tisztelet, szeretet, szexualitás)

 • Család és közösség 

Célja:

 • Az előző két modul alkalmazása konkrét élethelyzetekre

 • A 11.-es és a 12-es modulok válaszainak (ráció vs. Hit, individualizmus v. keresztény szabadság) alkalmazása

  

IV. évfolyam – 12. osztály

TÉMA: keresztény kihívások ma 

16. Világvallások

Tartalma:

 • Dignitatis Humanae (tartalmi ismertetés), DH, 2-3.

 • Vallásantropológia, vallásszociológia

 • egyes világvallások: hinduizmus, buddhizmus, *sinto, iszlám, *törzsi vallások,

 • kersztény antropológia, anima naturaliter Christiana (*ateizmus)

 • Nostra Aetate 

Célja:

 • Tárgyi ismeret mellett a párhuzamos értékrendek problémájának felvetése

 • keresztény válasz megalapozása a vallásszabadság kérdésében

 

17. A teremtés ökológiája

Tartalma:

 • Teremtés (a ránk bízott világ)

 • Eszkatológia (isteni és emberi felelősség)

 • Bűn (egyéni és társadalmi, a mindenkori környezet megsértése) 

Célja:

 • Egzegézis (Ter, Jel)

 • A 13. modul fogalmainak továbbvitele

 • A 18.-19. modulok előkészítése

    

18. A XX. Század egyháztörténete 

Tartalma:

 • Egyház és világégések (XV. Benedek, XI. Piusz, XII. Piusz)

 • Zsinat és megújulás (XXIII. János, VI. Pál)

 • Ostpolitik

 • A magyar egyház a totalitárius rendszerek árnyékában (ellenállás és kooperáció, ügynökök és hitvallók)

 • A társadalmi problémák és a mai egyház (felszabadítás teol., harmadik világ, globalizáció, kultúrák harca?, individualizáció)

 • II. JP és XVI. B főbb enciklikái 

Célja:

 • A történeti adatok ismerete mellett a mai helyzet háttérvizsgálata

 • Kapcsolódási pontok a 16, 17 és 19. modullal

 

19. Társadalometika - Credo

Tartalma:

 • Az ember mint társas lény

 • A keresztény társadalom lehetősége ma

 • Keresztény hivatás és politika

 • Keresztény hivatás és környezetvédelem

 • Keresztény hivatás és tolerancia

 • Keresztény hivatás és misszió 

Célja:

 • Az Egyház társadalmi tanításának ismertetése (GS)

 • A 16-18. modulok lezárása

 • Hogy milyen is egy felnőtt keresztény…

 

Lezárás és összegzés: a Hiszekegy magyarázata

 

Hittanvizsga