A XX. század egyháztörténete

tantárgy: Hittan
osztály: XII. B, XII. A,

Ebben a modulban a diákok házidolgozatot készítenek egy szabadon választott témából. A dolgozat követelménye 5000 leütés, korrekt hivatkozás és kreatív témakezelés. A témaválasztást az alábbi lista könnyíti

Témák a 20. század katolikus egyháztörténetéből

 1. A II. Vatikáni zsinat (Hubert Jedin, A zsinatok története, Ecclesia, Budapest,1998)
 2. Mi az ökumenizmus? (Az ökumenizmus kérdése a II. Vatikáni zsinaton)
 3. Vallásszabadság kérdése a II. Vatikáni zsinaton
 4. Az egyház és állam viszonya a 13. szkéma: Gaudium et spes tükrében
 5. A Vatikán keleti politikája.
 6. A római katolikus egyház (XII. Pius pápa) és a holokauszt kérdése.
 7. Kiemelkedő egyéniségek, szentek: Edith Stein
 8. Kalkuttai Teréz Anya
 9. Roger taizéi perjel testvér
 10. Batthyány-Strattmann László
 11. Salkaházy Sára szociális testvér
 12. Apor Vilmos báró, győri püspök
 13. Meszlényi Zoltán püspök
 14. A Vatikán keleti politikája (Ostpolitik)
 15. A trianoni békeszerződés és a katolikus magyar egyház
 16. Geregely Jenő-Pritz Pál,A trianoni Magyaroszág, Budapest, 200)
 17. 1938. Az Eucharisztikus Világkongresszus Budapesten
 18. Mi a KALOT? (Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Titkársága /Testülete) (Balogh Margit, A KALOT és a katolikus társdalompolitika (1935-1946, Budapest, 1998, MTA Társ.tud. Int.)
 19. Mi a KALÁSZ? Katolikus Leánykörök Országos Szövetsége) (Balogh Margit, A KALOT és a katolikus társdalompolitika (1935-1946, Budapest, 1998, MTA Társ.tud. Int.)
 20. Pannonhalma1944/45 fordulóján (helytörténet)
 21. A kommunista magyar állam és a katolikus egyház megegyezései
 22. 1950-es megegyezés
 23. 1964-es megegyezés (Gergely Jenő, A katolikus egyház Magyarországon 1944-1971, Kossuth, 1985, Szabó Csaba, A Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a hatvanas években, Bp., 2005 ( Szent István Társulat és MOL közös kiadása)
 24. A katolikus iskolák államosítása 1948-ban. (Az egyházi iskolák államosítása Magyarországon 1948, Budapest, Új Ember, 2008)
 25. A magyar szerzetesrendek feloszlatása (Gergely Jenő, A szerzetesrendek feloszlatása Magyarországon (dokumentumok), Vigilia, Bp. 1999)
 26. Pannonhalma 1956-ban (helytörténet) Szalai Béla, Mozaik, Pannonhalma 1956, Budapest 2009.
 27. Pannonhalma millenniuma (996-1996) II. Alekszíj moszkvai pátriárka (1994), II. János Pál pápa és látogatása III. Shenoudah kopt pátriárka látogatása 1996 (a kortárs sajtó tükrében)
 28. A papi békemozgalom (Dr. Beresztóczy Miklós, a katolikus békemozgalom húsz éve, Ecclesia, 1970.)
 29. Az Állami Egyházügyi Hivatal szerepe a katolikus magyar egyházban (Köpeczi Bócz Edit, Az Állami Egyházügyi Hivatal tevékenysége, Haszonélvezők és kárvallottak, 2004, Akadémiai Kiadó, Budapest)
 30. A kat. Magyar egyház területi újrarendezése
 31. Mindszenty József hercegprímás életútja
 32. Serédi Jusztinián hercegprímás és Pannonhalma
 33. Az ökumenikus gondolat Pannonhalmán (helytörténet)
 34. Prohászka Ottokár szociális szemlélete
 35. XII. Piusz és a Harmadik Birodalom (Pierre Blet, XII. Piusz és a második világháború)


Ajánlott irodalom

 1. Egyház és állam Magyarországon 1919-1945, László T. László Szent István Társulat, Budapest, 2005 (A)
 2. Török József – Legeza László A magyar egyház évezrede, Mikes Kiadó-Ecclesia, Bp., 2000
 3. Gergely Jenő, A katolikus egyház Magyarországon 1944-1971, Kossuth, 1985
 4. Szabó Csaba (szerk.), Magyar Katolikus Egyház 1956, Új Ember, 2007. (A)
 5. Szántó Konrád, Az 1956-os forradalom és a katolikus egyház, Maximilian kiadó, é.n. (A)
 6. Peter Török, Hungarian Church-State Relationships, Corvinus, 2003 (A)
 7. Adriányi Gábor, A Vatikán keleti politikája és Magyarország 1939-1978, Kairosz, 2004 (A)
 8. Gergely Jenő, Az 1950-es egyezmény, Vigilia, 1990 (A)
 9. Orbán Sándor, Egyház és Állam 1945-1950, Kossuth, 1962 (!!) (A)
 10. Bohdan Cywinski, Tűzpróba, Egyház, társadalom és állam Kelet-Közép-Európában II. METEM, 2005 (A)
 11. Szántó Konrád, A Katolikus Egyház története, II. kötet, Ecclesia, 1985 (A)
 12. Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században, Osiris, 2007. (A)
 13. Szabó Csaba, Az egyházi iskolák államosítása Magyarországon 1948, Új Ember, 2005. (A)
 14. Mózessy Gergely: Prohászka Ottokár – Püspök az emberért, 2006 (A)
 15. Casanova, A II. Vatikáni Zsinat, Kossuth, 1971
 16. Saád Béla, A zsinat budapesti szemmel, Vigilia 1967
 17. Szennay András, Isten vándorló népe, SzIT, 1982
 18. Szolnoky Erzsébet, Fellebbezés helyett, Apor Vilmos püspök élete és vértanúsága, Szeges, 1990.
 19. Közi Horváth József: Mindszenty bíboros, München, 1980
 20. Mészáros István, Kimaradt tananyag, Diktatúra és az egyház 1945-1956, Márton Áron kiadó, 1993
 21. Somorjai (szerk.) A Katolikus Egyház Magyarországon, Budapest, 1991.
 22. METEM-sorozat (Diákkönyvtár, első sor) számos cikke
 23. Bertényi Iván (szerk), A magyar kereszténység 1000 éve, 2001

A dolgozatban legalább két nyomtatott műből kell kiindulni. A modul harmadik hetére a diákok öt perces prezentációt készítenek témájukról. Az írásbeli dolgozat beadási határideje a hatodik hét közepe.