Ókori egyháztörténet

tantárgy: Hittan

 1. Melyik zsidó irányzathoz tartoztak túlnyomó részben arisztokraták?
 2. *Mit jelent: ’sica’?
 3. „Volt ott egy József nevű derék és igaz férfi, Judea Arimatea nevű városából származott és maga is várta az Isten országát. Tagja volt a tanácsnak is. Elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. … sziklasírba helyezte. A készület napja volt, a szombat már beállóban.” (Lk23, 50-54) Melyik zsidó csoport tagja lehetett Arimateai József? Miért sietett a testet sziklasírba helyezni?
 4. *Milyen politikát képviseltek a szadduceusok Rómával szemben?
 5. *Milyen messiást vártak a farizeusok, és ennek Jézus miben nem felelt meg?
 6. Mit jelent maga a szó: ’farizeus’?
 7. „Jézus kísérői közül az egyik kirántotta a kardját, a főpap szolgájára sújtott és levágta a fülét. Jézus rászólt…” (Mt26, 51-52) Milyen zsidó csoporthoz tartozhatott Jézus harcias kísérője?
 8. „Nincsen királyunk, csak császárunk!” (Jn19, 15) Kik kiáltoztak így a főpapok közül?
 9. Platón barlanghasonlatában hol vannak a minket körülvevő evilági tárgyak?
 10. Platón barlanghasonlatában hol helyezkednek el az emberek?
 11. Platón barlanghasonlatában mi az emberek célja?
 12. A Hiszekegy kijelentése: „Hiszem … a test feltámadását” vajon platonista mondat-e?
 13. Mi az a ’gnoszisz’? (Ne csak fordítást, hanem magyarázatot is adj!)
 14. Az ofiták mit gondoltak a bibliai teremtő istenről?
 15. Sorolj fel három jegyet, amelyek a misztériumvallásokat jellemzik. (megváltás, titok, beavatás)
 16. *Miért volt ünnep a téli napforduló a Mithras-kultuszban? (Mithras legyőzi a sötétséget jelképező bikát – egyre hosszabbak a nappalok)
 17. *Mit jelent: sol invictus? Kire mondták? (legyőzhetetlen nap, Mithras)
 18. Mi Markion véleménye az Ószövetség istenéről?
 19. Mi az az antropológiai dualizmus? (test rossz, lélek jó)
 20. Mi a misztériumjátékok célja? (átélés, beavatódás a titokba, ezáltal megváltás)
 21. Pál apostol az Areopagoszon az ismeretlen istenről beszélt. Érdeklődve hallgatták, ám amikor a halottak feltámadására tért rá, kigúnyolták. Vajon miért?
 22. Melyik szó hiányzik a markionita evangéliumból: „Dicsőítelek téged, Atyám, égnek Ura”? Miért?
 23. *Markion melyik evangélistát fogadta el?
 24. Mi a kapcsolat Markion és az Egyház kanonizációs folyamata között? (Markion válogatott, ezért az Egyház arra kényszerült, hogy meghatározza, mely könyvek sugalmazottak.)
 25. Mit jelent: Katolikus?
 26. Mi az a ’successio apostolica’?
 27. Sorolj fel időrendben öt keresztényüldöző császárt!
 28. Ki volt Poppaea Sabina?
 29. Kik azok a libellatici?
 30. Mit jelent: Semen est sanguis Christianorum?
 31. Ki volt Szent Mauríciusz?
 32. Mikor élt Szent Ciprián? Hol volt püspök?
 33. Mi volt Ciprián a véleménye a lapsikról?
 34. Mikor kezdődött a Diocletianus-féle keresztényüldözés?
 35. Ki volt Maxentius? Kinek a fia? Holt tér véget politikai pályafutása? Mikor?
 36. Mi a milánói ediktum lényege?
 37. Mit tudsz Galeriusról?
 38. Milyen csata és mikor előzi meg a milánói ediktumot? Ki győz le kit ebben a csatában?
 39. Mi az a donatizmus? Hol volt a legerősebb? Milyen kapcsolata volt a vandálokkal?
 40. Említs rendeleteket, amelyek Konstantin keresztény irányultságát bizonyítják.
 41. Miért hívja össze Konstantin a Nikaiai (Níceai) zsinatot?
 42. Hol volt püspök Atanáz? Melyik zsinaton vett részt? Nagy Konstantin fiai közül ki pártfogolja?
 43. *Konstantin csak közvetlenül a halála előtt keresztelkedik meg. Melyik eretnekséghez közeli ez a – korban divatos – felfogásmód?
 44. A szerdikai (szófiai) zsinaton súlyos nyelvi probléma merült fel. Mi volt ez a probléma? (A nyelvi különbségek gyakran okoztak teológiai feszültséget. Ilyen volt a hüposztázis görög szó és szószerinti latin megfelelője, a szubsztancia közötti értelmi különbség. Szubsztancia ugyanis lényeget jelent, azaz ezzel jelölték, ami a Szentháromságban egy, míg a hüposztázis a görögben a személyt jelentette, azaz ami a Szentháromságban három. Így egy görög számára az, hogy Isten egy szubsztancia, azt jelentette, hogy Atya és Fiú között nincs különbség, míg a latinok meg azon botránkoztak, hogy lehet három hüposztázisról, azaz három istenségről beszélni. Holott mindez csak fordítási félreértés volt.)
 45. „Jézus a legelső teremtmény tehát, közülünk legközelebb ő áll Istenhez.” Melyik eretnekség jut eszedbe?
 46. „Aki a magas egekben trónol, lejött, hogy értünk szenvedjen a Fiú képében, de most is itt van ugyanő közöttünk, a minket megszentelő Lélek formájában.” Melyik eretnekség jut eszedbe?
 47. *Miért használták a görögök a hypostasis kifejezést a prosopon helyett? (Prosopon, azaz személy színpadi jelmezt is jelentett, és így a modalizmus eretnekségét idézte.)
 48. *Mi katolikusok mit mondunk volt-e a Logosznak (Krisztusnak) pre-egzisztenciája (létezett-e már születése előtt)?
 49. Mikor lett a kereszténység államvallássá? Ki ekkor a császár? (394, Theodosius)
 50. Mit tudsz az arianizmus továbbéléséről?
 51. Ki volt Wulfila? Kik és Mi kapcsolódik a nevéhez? Milyen hitvallást követett?
 52. Mikor és hol tartották az első négy egyetemes zsinatot? (Nícea 325, Konstantinápoly 381, Efezus 431, Khalkedon 451)
 53. Ki volt a négy nyugati egyházatya? (Ágoston, Jeromos, Ambrus, I. Gergely)
 54. Egyesek az ókor végét 529-re teszik. Miért? (Athéni akadémia bezárása + Monte Cassino)
 55. Hogyan alakult ki a szerzetesség? (A konstantini fordulat után az egyházüldözés megszűnt, és sokan úgy gondolták, hogy a kereszténység elveszítette azt a radikalitást, amit a vértanúság képviselt. Azok, akik Isten komolyabb keresésére vállalkoztak, elhagyták a városi életet és kivonulnak a sivatagba Az egyiptomi pusztai atyák életeszménye a lassú vértanúság: az aszkézis, a böjt, a virrasztás, az állandó imádság, a cölebsz életmód és az egyszerű munka.)
 56. Ki volt Remete Szent Antal? (Az evangélium szavára eladta mindenét és kivonult a sivatagba, ő lett a remeték atyja.)
 57. Ki volt Szent Pakómiusz? (320 körül megalapította az első szerzetesközösséget Thébában.)
 58. Kik voltak a pelagiánusok? (Pelahiosz ír szerzetes volt. Tanítása szerint az ember a maga akaratából is eljuthat az üdvösségre, Isten segítsége nem szükséges. Ezt azért vallotta Pelagiosz, mert sokan a megváltásban bízva már nem törekedtek jó emberként élni. Pelagiosz tehát nevelő célzattal hangsúlyozta túl az ember szerepét az önmegváltásban. Érdekes, hogy minden eretnekség jó felvetésből indul, csak a túlzás miatt fullad önellentmondásba. Pelagiosz esetében Szent Ágoston bizonyította be az önellentmondást, miszerint ha magamtól, a magam erejéből elnyerhetném az üdvösséget, akkor nem lenne szükség Jézusra, sőt Istenre, sőt ezáltal az üdvösségre sem. Önmagam lennék elég önmagam számára.)
 59. Mi az a szubordinacionizmus?
 60. Mit jelent: „született, de nem teremtmény”?