2. A kárpótlási törvényjavaslat esete

tantárgy: Jogeset elemzés

Jogesetek elemzése
Alkotmányjog - Az alkotmánybíráskodás
2. A kárpótlási törvényjavaslat esete

Az eset

Ötvenkét országgyűlési képviselő a törvényjavaslat részletes vitája közben indítványozta, hogy az Alkotmánybíróság vizsgálja meg az 1020. számon benyújtott, a tulajdonviszonyok rendezése érdekében az állam által 1949. június 8-a után az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk kárpótlásáról szóló törvényjavaslat egyes rendelkezéseinek alkotmányellenességét.

Mi az Alkotmánybíróság szerepe?
Milyen formákban lehet az alkotmányosság bírája?
Milyen szankciót alkalmazhat?

Hol szerepel az Alkotmánybíróságról szóló 1989/XXXII. tv. 1. §.-ban? Párosítsd!

1. § Az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik:
a) a már elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény, az Országgyűlés ügyrendje és a nemzetközi szerződés egyes rendelkezései alkotmányellenességének előzetes vizsgálata;
b) a jogszabály, valamint az állami irányítás egyéb jogi eszköze alkotmányellenességének utólagos vizsgálata;
c) a jogszabály, valamint az állami irányítás egyéb jogi eszköze nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálata;
d) az Alkotmányban biztosított jogok megsértése miatt benyújtott alkotmányjogi panasz elbírálása;
e) a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megszüntetése;
f) az állami szervek, továbbá az önkormányzat és más állami szervek, illetve az önkormányzatok között felmerült hatásköri összeütközés megszüntetése;
g) az Alkotmány rendelkezéseinek értelmezése;
h) eljárás mindazokban az ügyekben, amelyeket törvény a hatáskörébe utal.

utólagos normakontroll; hatásköri vita; előzetes normakontrol; nem szankcionálható forma; konkrét értelmezés; államfő közjogi felelőssége megállapítása; belső jog – külső jog összhangja; konkrét normakontroll

Részlet a határozatból

Az előzetes normakontroll célja és a hatalommegosztás érvényesülése közötti ellentmondás feloldásában döntő szerepe van annak, hogy az Alkotmánybíróság a törvényhozás mely szakaszában gyakorolja az előzetes vizsgálatot…

Milyen garanciákat tartalmaz az alkotmány (32/A. §) a hatalmi ágak szétválasztására az Alkotmánybíróság esetében?
Elválasztás ellenében hat: –
Elválasztás érdekében hat: –Vitatott: jogszabályhely

Abtv. 1. § Az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik:
a) a törvényjavaslat, a már elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény, az Országgyűlés ügyrendje és a nemzetköziszerződés egyes rendelkezései alkotmányellenességének előzetes vizsgálata;

Miért lehet ez a jogszabályhely (Abtv!!!) vitatott?

Elsődleges kérdés: Sérül-e a hatalmi ágak elválasztása?

Ideiglenes megoldás „az Alkotmánybíróság úgy gyakorolja a törvényjavaslat egyes rendelkezései alkotmányellenességének előzetes vizsgálatát, hogy a lehető legkisebbé tegye az ellentmondást saját jogállása, különösen a hatalommegosztásban elfoglalt helye és az AB tv. által lehetővé tett előzetes normakontroll között, valamint hogy vizsgálatának eredménye ne válhasson diszfunkcionálissá. Ezért az Alkotmánybíróság e határozatában arra szorítkozik, hogy a törvényjavaslatnak az indítványban érintett rendelkezései kapcsán felmerült lényegesebb alkotmányossági kérdésekben elfoglalt elvi álláspontját az indokolásban összefoglalja, anélkül, hogy magáról a rendelkezések alkotmányellenességéről döntene.

Miért választotta az AB az önkorlátozást? Mi lett volna a (kézenfekvő) alternatíva?