DÖK

A Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium tagjai olyan szoros közösséget alkotnak, amelyhez kevés hasonlót találhatunk. A Diákönkormányzat célja, hogy elősegítse ennek a közösségnek az erősödését, továbbá, hogy a hagyományok szellemében elősegítse az Iskola megújulását és a diáság mindennapjait. Különösen fontosnak tartjuk a diákság, az Iskola vezetősége és a tanárság közti együttműködést, s annak elmélyítését, hogy együtt, felelősséggel részt vállalhassunk a Gimnázium életének szervezésében.

A Diákönkormányzat a Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium tanulói által létrehozott érdekképviseleti szerv, amely a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) által meghatározott jogokkal és feladatkörrel rendelkezik. Tevékenységét a jogszabályokkal és az iskolai szabályzatokkal összhangban, demokratikus elvek alapján végzi.

(1.) A Diákképviselet a Gimnázium keresztény szellemiségét tiszteletben tartva, összetartó, az iskoláját szerető közösséggé szeretné formálni az itt tanuló diákokat.

(2.) Célja és feladata a diákok érdekképviselete, az iskola belső és külső kapcsolatrendszerének építésében és ápolásában való közreműködés, a diákság tájékoztatása, valamint, hogy anyagi lehetőségeihez mérten támogassa az iskola rendezvényeit, a kulturális és a sportéletet.

 

A Diákönkormányzat döntési jogai:

A Diákönkormányzat - a nevelőtestület véleményének kikérésével - az alábbi kérdésekben rendelkezik döntési joggal:

a) saját Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása;

b) saját működésének, munkájának a megszervezése;

c) a diákság tájékoztatása munkájáról;

d) tisztségviselőinek megválasztása;

e) a Diákönkormányzat rendelkezésére álló anyagi eszközök felhasználása;

f) tanévenként egy tanítás nélküli munkanap programjának megszervezése;

 

A Diákönkormányzat véleményezési jogai:

A Diákönkormányzat véleményezési joggal rendelkezik a következőkben:

a) az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, módosítása jogszabály által meghatározott kérdésekben. Ezek egyebek között: a Diákönkormányzat működési feltételeinek biztosítása, a tanulói véleménynyilvánítás rendszere,

b) a Házirend elfogadása, módosítása

c) a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása;

d) az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználása

e) az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok,

f) a Diákönkormányzati szerv, a Diákönkormányzati képviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje,

g) a Diákönkormányzat működéséhez szükséges helyiséghasználat, eszközhasználat, költségvetési támogatás és egyéb szükséges feltételek biztosítása,

h) Diákönkormányzat részére biztosított helyiségek kijelölése, használati rendjének megállapítása, használati jogának megvonása,

i) a mindennapi testedzés formái és az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje,

j) a szociális ösztöndíj, illetve a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei meghatározása,

k) a tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái meghatározása,

l) a tanulók jutalmazásának elvei és formái meghatározása

m) a fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei meghatározása

n) a szülők és a közérdekű tájékoztatása formáinak meghatározása,

o) mindazok a kérdések, amelyek meghatározásában a Diákönkormányzat egyetértési jogát jogszabály előírja,

p) egyéb jogszabályokban meghatározott kérdések.

A Diákönkormányzatnak véleményezési joga van továbbá:

(1.)A fenntartó megkeresésére az intézmény:

a) megszüntetése, átszervezése

b) feladatainak megváltoztatása

c) nevének megállapítása

d) igazgatójának megbízatása, illetve annak visszavonása

e) költségvetésének megállapítása és módosítása tárgyában hozott döntés során.

(2.) az iskola, kollégium vezetésének megkeresésére

a) az érettségi írásbeli vizsga szervezésével, a szóbeli vizsganapok kijelölésével és beosztásával, a vizsgacsoportok kialakításával kapcsolatos döntése során,

b) tankönyvvásárlási támogatás rendjével kapcsolatos nevelőtestületi döntés előtt.

(3.) a nevelőtestület megkeresésére:

a) a tanév helyi rendjének elfogadása előtt a tanulókat érintő programok tekintetében,

b) a hit és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásakor,

c) az iskolai sportkör működési rendjének magállapításakor,

d) a könyvtár és a sportlétesítmények működési rendjének kialakításakor,

e) a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásakor,

f) a tanulói pályázatok és versenyek meghirdetése, megszervezése során,

g) a tanulók helyzetét értékelő és elemző beszámolók elkészítése és elfogadása során,

h) a napközibe, tanulószobára, kollégiumba való felvétel elveinek meghatározása során,

i) az intézményi minőségirányítási program elfogadása előtt,

j) a tanuló ellen indult fegyelmi eljárás során a kötelezettségszegés súlyáról, illetve az eset megítéléséről,

k) a tanulók nagyobb közösségét érintő, bármilyen tartalmú döntés meghozatala során. A nagyobb közösség fogalmát minden iskolának a házirendben kell meghatároznia.

 

A Diákönkormányzati képviselők választása 

A Diákönkormányzati képviselők választására és a Küldöttgyűlés alakuló ülésére a Szent Márton napját követő két héten belül kerüljön sor.

(1.) Minden osztály két-két képviselőt jogosult küldeni a Küldöttgyűlésbe.

(2.) A képviselők választása érvényes, ha az osztály 2/3-a jelen van.

(3.) A képviselőválasztás első lépéseként diákok magukat vagy társaikat ajánlják képviselőnek.

(4.) Majd a jelölt személyek beszédet mondhatnak.

(6.) Ezután kerül sor a szavazásra, mindenki két jelölt nevét írhatja a szavazócédulájára.

(7.) A két legtöbb szavazatot kapott személy megválasztott személynek minősül.

(8.) A megválasztott személyek nyilatkoznak, hogy kívánnak-e képviselők lenni, amennyiben a megválasztott személy nem kíván képviselő lenni, a sorban utána következő személy lesz jogosult a mandátumra.

(9.) Ha szavazategyenlőség merül fel, új választást kell tartani azon jelöltek között, akik között a szavazategyenlőség előfordult.

 

A Diákönkormányzat operatív munkáját a bizottságok látják el. A bizottságok elsősorban a Bizottsági Tanácsnak, másodsorban pedig a Küldöttgyűlésnek felelősek. Az állandó bizottságoknak tagja lehet az iskola bármely diákja.

Hét állandó bizottság van:

a) Egészségügyi Bizottság

b) Házirend Bizottság

c) Ebédlő Bizottság

d) Program Bizottság

e) Projekt Bizottság

f) Sport Bizottság

g) Zöld Bizottság

 

Az iskolaújság

A Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium iskolaújsága autonómiát élvez a Diákönkormányzat keretein belül. A lapot érintő minden kérdésben a szerkesztőség dönt, a Pannonhalmi Zsemle Alapszabályának és a Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései értelmében.

 

Tóth Márton,

a Pannonhalmi Bencés Gimnázium Diákönkormányzatának elnöke

Pannonhalma, 2017. szeptember 26.

 

 

 

DÖK-VÁLASZTÁS 2009 - A Diákönkormányzat küldöttgyűlési képviselőinek megválasztására január 9-10-én került sor. A választást kiíró plakát és a választás menete az alábbiakban olvasható.


Kedves Diákok!

A Diákönkormányzat küldöttgyűlési képviselőinek megválasztását 2009. január 9-ére és 10-ére írom ki.
A választásra az osztályfőnöki órák keretében kerül sor a DÖK SZMSZ-ének rendelkezései szerint.

A választás menete:

A választás akkor érvényes, ha az osztály 2/3-a jelen van. A választás titkos. Mindenki öt diákra adhatja szavazatát, kevesebb ember jelölése lehetséges, ha valaki többet jelölne, szavazata érvénytelen. A választás után az osztályfőnök vagy egy diák összesíti nyilvánosan a szavazatokat. A választás végeredménye szerint az öt legtöbb szavazatot kapott diák lehet Küldöttgyűlési képviselő. Az öt megválasztott diák helyben nyilatkozik arról, hogy vállalja-e a megbízatást. Amennyiben valamelyik jelölt nem vállalná, akkor a sorban következő legtöbb szavazatot kapott diák veszi át a helyét. Szavazategyenlőség esetén az egyenlő szavazatot kapott jelöltek között új választás keretében kell dönteni.

A választások lebonyolításáért a leköszönő Küldöttgyűlés elnöke (továbbiakban: ügyvivő elnök) a felelős, aki az újonnan választott KG első üléséig a posztján marad. (DÖK SZMSZ 7.§ 2-3 pont)

Pálla Péter sk.
a Küldöttgyűlés elnöke
Pannonhalma, 2009. január 6.


A DÖK Küldöttgyűlése AKTUÁLISAN a következő témákkal foglalkozik:

  • Szelektív palackgyűjtés - ennek is megvan a bizottsága és a munkás-rétege. Viszonylag jól is megy.
  • Diákmisék énekeinek kérdése - mit, miért és milyen lelkesedéssel énekeljünk?